Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Funny
 • :pudency:
  Pudency
  Pudency
 • :08:
  08
  08
 • :48_002:
  48 002
  48 002
 • :ah:
  Ah
  Ah
 • :go:
  Go
  Go
 • :34_002:
  34 002
  34 002
 • :77:
  77
  77
 • :sure:
  Sure
  Sure
 • :20_003:
  20 003
  20 003
 • :59:
  59
  59
 • :byebye:
  Byebye
  Byebye
 • :ops:
  Ops
  Ops
 • :07:
  07
  07
 • :47_002:
  47 002
  47 002
 • :after_boom:
  After Boom
  After Boom
 • :feel_good:
  Feel Good
  Feel Good
 • :33_002:
  33 002
  33 002
 • :76:
  76
  76
 • :still_dreaming:
  Still Dreaming
  Still Dreaming
 • :17_002:
  17 002
  17 002
 • :58_002:
  58 002
  58 002
 • :burn_joss_stick:
  Burn Joss Stick
  Burn Joss Stick
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :06:
  06
  06
 • :45:
  45
  45
 • :adore:
  Adore
  Adore
 • :32_002:
  32 002
  32 002
 • :72:
  72
  72
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :16_002:
  16 002
  16 002
 • :57:
  57
  57
 • :beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :nosebleed_002:
  Nosebleed 002
  Nosebleed 002
 • :05:
  05
  05
 • :44_002:
  44 002
  44 002
 • :86:
  86
  86
 • :30_002:
  30 002
  30 002
 • :71:
  71
  71
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :snicker:
  Snicker
  Snicker
 • :14_002:
  14 002
  14 002
 • :56:
  56
  56
 • :beat_shot:
  Beat Shot
  Beat Shot
 • :moneygrubber:
  Moneygrubber
  Moneygrubber
 • :04:
  04
  04
 • :43_002:
  43 002
  43 002
 • :85:
  85
  85
 • :what:
  What
  What
 • :29_002:
  29 002
  29 002
 • :69:
  69
  69
 • :doubt:
  Doubt
  Doubt
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :13_002:
  13 002
  13 002
 • :55_003:
  55 003
  55 003
 • :beat_brick:
  Beat Brick
  Beat Brick
 • :misdoubt:
  Misdoubt
  Misdoubt
 • :02:
  02
  02
 • :42_002:
  42 002
  42 002
 • :83:
  83
  83
 • :waaaht:
  Waaaht
  Waaaht
 • :27_003:
  27 003
  27 003
 • :67:
  67
  67
 • :cry_002:
  Cry 002
  Cry 002
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :12_003:
  12 003
  12 003
 • :54_002:
  54 002
  54 002
 • :beated:
  Beated
  Beated
 • :matrix:
  Matrix
  Matrix
 • :01:
  01
  01
 • :41_002:
  41 002
  41 002
 • :82:
  82
  82
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :26_002:
  26 002
  26 002
 • :65:
  65
  65
 • :confuse:
  Confuse
  Confuse
 • :sexy_girl:
  Sexy Girl
  Sexy Girl
 • :11_002:
  11 002
  11 002
 • :53_002:
  53 002
  53 002
 • :baffle:
  Baffle
  Baffle
 • :look_down:
  Look Down
  Look Down
 • :40_002:
  40 002
  40 002
 • :81:
  81
  81
 • :tire:
  Tire
  Tire
 • :24:
  24
  24
 • :64:
  64
  64
 • :confident:
  Confident
  Confident
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :10_002:
  10 002
  10 002
 • :52_002:
  52 002
  52 002
 • :bad_smelly:
  Bad Smelly
  Bad Smelly
 • :hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :39_002:
  39 002
  39 002
 • :80:
  80
  80
 • :sweet_kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :23_002:
  23 002
  23 002
 • :63:
  63
  63
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sad(1):
  Sad(1)
  Sad(1)
 • :10:
  10
  10
 • :51_002:
  51 002
  51 002
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :hell_boy:
  Hell Boy
  Hell Boy
 • :38_002:
  38 002
  38 002
 • :79:
  79
  79
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :22_002:
  22 002
  22 002
 • :62:
  62
  62
 • :choler:
  Choler
  Choler
 • :rap:
  Rap
  Rap
 • :09:
  09
  09
 • :50_002:
  50 002
  50 002
 • :amazed:
  Amazed
  Amazed
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :36_002:
  36 002
  36 002
 • :78:
  78
  78
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :21_002:
  21 002
  21 002
 • :61:
  61
  61
 • :canny:
  Canny
  Canny