Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Funny
 • :after_boom:
  After Boom
  After Boom
 • :ops:
  Ops
  Ops
 • :07:
  07
  07
 • :47_002:
  47 002
  47 002
 • :76:
  76
  76
 • :feel_good:
  Feel Good
  Feel Good
 • :33_002:
  33 002
  33 002
 • :58_002:
  58 002
  58 002
 • :burn_joss_stick:
  Burn Joss Stick
  Burn Joss Stick
 • :still_dreaming:
  Still Dreaming
  Still Dreaming
 • :17_002:
  17 002
  17 002
 • :adore:
  Adore
  Adore
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :06:
  06
  06
 • :45:
  45
  45
 • :72:
  72
  72
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :32_002:
  32 002
  32 002
 • :57:
  57
  57
 • :beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :16_002:
  16 002
  16 002
 • :86:
  86
  86
 • :nosebleed_002:
  Nosebleed 002
  Nosebleed 002
 • :05:
  05
  05
 • :44_002:
  44 002
  44 002
 • :71:
  71
  71
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :30_002:
  30 002
  30 002
 • :56:
  56
  56
 • :beat_shot:
  Beat Shot
  Beat Shot
 • :snicker:
  Snicker
  Snicker
 • :14_002:
  14 002
  14 002
 • :85:
  85
  85
 • :moneygrubber:
  Moneygrubber
  Moneygrubber
 • :04:
  04
  04
 • :43_002:
  43 002
  43 002
 • :69:
  69
  69
 • :doubt:
  Doubt
  Doubt
 • :what:
  What
  What
 • :29_002:
  29 002
  29 002
 • :55_003:
  55 003
  55 003
 • :beat_brick:
  Beat Brick
  Beat Brick
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :13_002:
  13 002
  13 002
 • :83:
  83
  83
 • :misdoubt:
  Misdoubt
  Misdoubt
 • :02:
  02
  02
 • :42_002:
  42 002
  42 002
 • :67:
  67
  67
 • :cry_002:
  Cry 002
  Cry 002
 • :waaaht:
  Waaaht
  Waaaht
 • :27_003:
  27 003
  27 003
 • :54_002:
  54 002
  54 002
 • :beated:
  Beated
  Beated
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :12_003:
  12 003
  12 003
 • :82:
  82
  82
 • :matrix:
  Matrix
  Matrix
 • :01:
  01
  01
 • :41_002:
  41 002
  41 002
 • :65:
  65
  65
 • :confuse:
  Confuse
  Confuse
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :26_002:
  26 002
  26 002
 • :baffle:
  Baffle
  Baffle
 • :sexy_girl:
  Sexy Girl
  Sexy Girl
 • :11_002:
  11 002
  11 002
 • :53_002:
  53 002
  53 002
 • :81:
  81
  81
 • :look_down:
  Look Down
  Look Down
 • :40_002:
  40 002
  40 002
 • :64:
  64
  64
 • :confident:
  Confident
  Confident
 • :tire:
  Tire
  Tire
 • :24:
  24
  24
 • :bad_smelly:
  Bad Smelly
  Bad Smelly
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :10_002:
  10 002
  10 002
 • :52_002:
  52 002
  52 002
 • :80:
  80
  80
 • :hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :39_002:
  39 002
  39 002
 • :63:
  63
  63
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweet_kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :23_002:
  23 002
  23 002
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :sad(1):
  Sad(1)
  Sad(1)
 • :10:
  10
  10
 • :51_002:
  51 002
  51 002
 • :79:
  79
  79
 • :hell_boy:
  Hell Boy
  Hell Boy
 • :38_002:
  38 002
  38 002
 • :62:
  62
  62
 • :choler:
  Choler
  Choler
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :22_002:
  22 002
  22 002
 • :amazed:
  Amazed
  Amazed
 • :rap:
  Rap
  Rap
 • :09:
  09
  09
 • :50_002:
  50 002
  50 002
 • :78:
  78
  78
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :36_002:
  36 002
  36 002
 • :61:
  61
  61
 • :canny:
  Canny
  Canny
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :21_002:
  21 002
  21 002
 • :ah:
  Ah
  Ah
 • :pudency:
  Pudency
  Pudency
 • :08:
  08
  08
 • :48_002:
  48 002
  48 002
 • :77:
  77
  77
 • :go:
  Go
  Go
 • :34_002:
  34 002
  34 002
 • :59:
  59
  59
 • :byebye:
  Byebye
  Byebye
 • :sure:
  Sure
  Sure
 • :20_003:
  20 003
  20 003